top of page

Dansk Engelsk

Tonny Sander Holm                                                                        20 maj 2016

Partikler fra brændeovne, pejse, kaminer og åbne ildsteder er et stort problem på verdensplan ifølge WHO, og medfører at 7,2 mill. mennesker dør om året, ifølge tal baseret på år 2012.


Citat fra Det Økologiske Råd`s notat

Ifølge EU-Kommissionens seneste estimat dør ca. 400.000 europæere for tidligt grundet luftforurening hvert eneste år. Samtidig bliver mange millioner europæere alvorligt syge.Ved et for tidligt dødsfald grundet luftforurening tabes i gennemsnit omkring 10 leveår.I EU tabes derved ca. 4 mio. leveår årligt grundet

luftforurening. De tilknyttede samfundsøkonomiske helbredsomkostninger er ca. 3.750 mia. kr årligt. til sammenligning er Danmarks samlede BNP ca. 1.500 mia. kr årligt.

Citat slut

NB! Den første fritstående Sander`s Smoke Cleaner er nu den 16 august 2021 under fremstilling og efterfølgende montage med placering i Herfølge.hvor der vil blive en indkøring og måling af diverse emissioner.

Vi forventer alle at kunne trække vejret uden problemer, men sådan er det ikke og har ikke været det i rigtig mange år.Årsagen er bla. at EU og Miljøstyrelsen (MST) i DK har udsendt krav til industrien om at nedbringe partikel emissioner kraftig, men ikke til de private udslip fra brændeovne, pejse, kaminer og åbne ildsteder. MST har tilgodeset svanemærket brændeovne, som også udsender dioxin og især fine - til ultra fine partikler. Selv træpillefyr eller flisbrænde fyr udsender fine - til ultra fine partikler.

MST har i 2008 til 2015 testet teknologien, der er baseret på elektrofilter og katalysator teknologien, og kunne konstatere at teknologierne ikke er gode til fjernelse af mindre partikler. Mit patenteret røggasrensningsenhed er baseret på filter teknologien, som i dag bruges mange steder, med succes, til fjernelse af alle slags partikler.

Hvorfor fjerne gamle brændeovne og pejse, når der kan monteres og tilpasses røggasrensningsenhed på de fleste enheder, svarende til det der er udført i industrien siden starten af 80`erne.

Tonny Sander Holm May 20, 2016

Particles from wood stoves, fireplaces, stoves and open fireplaces are a major issue worldwide according to the WHO, which means that 7.2 million. People die a year, according to figures based on year 2012.


Quote from the Ecological Council's note

According to the EU Commission's latest estimate, about 400,000 Europeans prematurely due to air pollution every single year. At the same time being many millions of Europeans are seriously ill. In case of premature death due to air pollution, an average of about 10 years is lost. In the EU, therefore, approximately 4 million. year of living annually due to air pollution. The associated socio-medical health costs are approx. 3750 billion. NOK annually. By comparison, Denmark's total GDP is about 1,500 billion. NOK annually.

Quote end

NB! The first free-standing Sander`s Smoke Cleaner is now on 16 August 2021 under manufacture and subsequent assembly with location in Herfølge Where there will be a run-in and measurement of various emissions.

We expect everyone to breathe without problems, but it is not and has not been for a very many years. The reason is blah. that the EU and the Danish Environmental Protection Agency (MST) in Denmark have issued demands for industry to reduce particulate emissions, but not to private emissions from wood-burning stoves, fireplaces, stoves and open fireplaces. MST has taken care of swan-labeled wood burning stoves, which also emit dioxin and especially fine - for ultra fine particles. Even wood-burning stove or wood burning stove emits fine - for ultra fine particles.

In 2008 to 2015, MST tested the technology, based on electrofilter and catalyst technology, and found that the technologies are not good at removing smaller particles. My patented flue gas cleaning unit is based on the filter technology, which today is used in many places successfully for removing all kinds of particles.

Why remove old wood stoves and fireplaces when it is possible to mount and customize the flue gas cleaning unit on most devices, similar to what has been done in the industry since the early 80's.

bottom of page